Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.csw.kozy.pl

Dane teleadresowe siedziby CSW

Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach, pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy, numer telefonu: 505 091 883, 338 175 740, email: sekretariat@csw.kozy.pl, info@csw.kozy.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 1 grudnia 2017 roku

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 8 października 2020 roku.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Koordynatorem ds. dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej jest Pani Magdalena Duda, zaś koordynatorem ds. dostępności architektonicznej jest Pani Magdalena Satława.

Z wyżej wymienionymi osobami kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 505 091 883, 338175740 oraz droga elektroniczną: info@csw.kozy.pl, sekretariat@csw.kozy.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,

 2. wskazanie, którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona za zgodność z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Do sprawdzenia użyto programu http://checkers.eiii.eu

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,

 • zmiana kontrastu

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • menu głównego,

 • menu ułatwień dostępu,

 • treści,

 • mapy strony.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę Responsive Web Designe w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:

1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2. Przygotowania samodzielnego wniosku z zastrzeżeniem, że musi on zawierać następujące dane:

• imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);

• informację o tym co dana osoba chce załatwić w Centrum Sportowo-Widowiskowym

w Kozach;

• przewidywany termin wizyty w jednostce;

• metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana.

Zgłoszenie można przesłać: pocztą elektroniczną na adres: info@csw.kozy.pl lub sekretariat@csw.kozy.pl, listownie na adres Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach, pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy lub można złożyć bezpośrednio w siedzibie jednostki.

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki zainteresowany zostanie powiadomiony w sposób wskazany we wniosku.

Dostępność architektoniczna siedziby CSW

Siedziba Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach mieści się przy placu ks. Karola Kochaja 1 w Kozach. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony placu ks. Karola Kochaja 1, wejście nie jest przystosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową- wejście z przeszkodami architektonicznymi, drugie wejście od strony ulicy Cmentarnej. Od ulicy Cmentarnej osoba z niepełnosprawnością ruchową może dostać się na halę sportową oraz specjalnym podjazdem bezpośrednio na pływalnię. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

1.Budynek jest piętrowy. Administracja obiektu znajduje się na 1 piętrze.

2. Na parterze znajduje się kasa pływalni.

3. W budynku nie ma windy.

4. Aktualnie w budynku znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową - w szatni pływalni.

5. Do budynku i wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) może wejść osoba niewidoma i niedowidząca z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

8. Osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. 505 091 883.

Obiekt przy ul. Przeczniej 3 w Kozach, 43-340 Kozy oddany w trwały zarząd Centrum Sportowo-Widowiskowemu w Kozach. W skład budynku wchodzą : boisko trawiaste, boisko typu „Orlik” oraz pawilon sportowy.

Na boisko trawiaste oraz na „Orlik” możliwy jest wjazd bez przeszkód dla osób z niepełnosprawnością ruchową, natomiast pawilon posiada bariery architektoniczne (stopnie). Budynek jest dwupiętrowy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Biuro znajduje się na piętrze. W budynku nie ma windy.

Do pawilonu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma wyznaczonej toalety dla osób z niepełnosprawnością.


  Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach

  Pl. Ks. K. Kochaja 1, 43-340 Kozy

    +48 33 817 57 40

    +48 505 091 883

    sekretariat@csw.kozy.pl

  Godziny otwarcia

  Poniedziałek - Piątek     od 07:00 do 22:00

  Sobota     09:00 - 22:00

  Niedziela     09:00 - 22:00

  Dojazd

  Projekt i wykonanie : MyWebFactory