Boiska niedostępne dla dzieci, młodzieży i amatorów
W związku z ogłoszonymi obostrzeniami od 27 marca zmianie ulegają zasady korzystania z obiektów CSW

FOTO_CSW
FOTO_CSW

 

Od jutra czyli od soboty 27 marca, do piątku 9 kwietnia, nowe obostrzenia stają się faktem.

Wskutek coraz bardziej dramatycznej sytuacji związanej z epidemią, Rząd zdecydował się na kolejne obostrzenia. Opublikowano już w Dzienniku Ustaw ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Choć przepisów nowelizacyjnych znalazło się tym razem niewiele, to mają one duże znaczenie dla naszego życia codziennego i dla sportu. Co do sportu, to nic nie zmienia się w kwestii basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness.

Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej: Rozporządzenie), do 9 kwietnia 2021 r. obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów lub dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych. I to są jedyne dwa przypadki, w których takie obiekty mogą działać.

Bardzo dotkliwe dla uprawiających sport, a zwłaszcza dla miłośników „małej” piłki nożnej są znowelizowane przepisy § 9 ust. 16 Rozporządzenia, bowiem tu w porównaniu z wcześniej obowiązującymi przepisami skreślono przepis o możliwości organizacji współzawodnictwa i treningów dzieci i młodzieży, organizowanego przez polskie związki sportowe. To w zasadzie oznacza zniknięcie jakikolwiek zawodów młodzieżowych i dziecięcych, chyba, że są to zawody kadry narodowej polskiego związku sportowego, również kadry w kategoriach młodzieżowych. Nie wspomnę o amatorach, którzy jeszcze kilkanaście dni temu mogli grać i trenować, bowiem dopuszczalne było współzawodnictwo organizowane przez polski związek sportowy lub jego członków zwyczajnych, a takimi są okręgowe (w piłce nożnej – wojewódzkie) związki sportowe oraz kluby sportowe. Tego teraz nie będzie.

Obecne brzmienie przepisu ust. 16:

„16. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.”

Dla przypomnienia definicji sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Zgodnie z tą definicją „sport zawodowy” oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

 

Poza sportowcami zawodowymi, profesjonalnymi w myśl tej definicji można organizować zawody, zajęcia i trenować, a wszystko oczywiście bez publiczności w kolejnych trzech przypadkach:

- zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),

- lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,

- lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy.

Jak widać krąg podmiotów bardzo wąski, zatem mamy bardzo poważne ograniczenie uprawiania sportu i organizacji treningów. Dzieci i młodzież nie wyjdą na boiska, pozostaną w domach. W domach pozostaną też przedszkolaki i jeszcze młodsze dzieci, bowiem zamknięte zostają na mocy odrębnych od Rozporządzenia przepisów przedszkola i żłobki. Mogą one sprawować opiekę tylko nad dziećmi pracowników służby zdrowia oraz niektórych służb mundurowych w ściśle określonych przypadkach.

 

Reasumując, obiekty sportowe do współzawodnictwa sportowego i treningów będą od 27 marca otwarte tylko dla sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendia, członków kadry narodowej oraz uczestników ligi zawodowej. Okoliczności, o których mowa w ust. 16 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Warto także przypomnieć, że podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym) ma obowiązek dezynfekować szatnie i węzły sanitarne, dezynfekować urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających oraz zapewnić osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, a także zapewnić 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ograniczyć kontakt pomiędzy tymi osobami.

Ponadto, osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

 

 

źródło:https://prawosportowe.pl/


  Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach

  Pl. Ks. K. Kochaja 1, 43-340 Kozy

    +48 33 817 57 40

    +48 505 091 883

    sekretariat@csw.kozy.pl

  Godziny otwarcia

  Poniedziałek - Piątek     od 07:00 do 22:00

  Sobota     09:00 - 22:00

  Niedziela     09:00 - 22:00

  Dojazd

  Projekt i wykonanie : MyWebFactory